Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Yayın Etiği ve Yazım Kuralları

Katılımcılar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ ile belirlediği etik ilkelerine aykırı eylemlerde bulunamazlar. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ'nde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler şu şekilde sıralanmıştır

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

Madde  4 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

Madde  5 - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen şu sayfayı ziyaret ediniz.

Konferansa, "Bildiri Özeti" ve "Tam Metin Bildiri" ile katılmak mümkündür.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
Bildiri özetinde yer alacak tüm metinler Times New Roman, 11 punto, 1.5 satır aralığı ve siyah yazılmalıdır.
Bildiri özeti en az 200 en fazla 500 kelime olmalıdır.
Herhangi bir resim, figür, şekil grafik vb. öge yer almamalıdır.
Metin her iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
Sayfa boyutu A4 olmalı ve sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır. 

BİLDİRİ ÖZET ŞABLONU

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

Tam Metin bildirilerde temel metin, Times New Roman, 11 punto, 1.5 satır aralığı ve siyah yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

Yazılarda sayfa kenar boşlukları; Üst: 2,5 cm, Sağ: 2 cm,     Alt: 2 cm, Sol: 2,5 cm ve Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmaları gereklidir.

Bildirinin ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle ve kalın yazı stilinde Türkçe ve İngilizce alt alta yazılmalıdır. Başlıklar arasında 1,5 boşluk bırakılmalıdır.

Yazarın adı başlığın altında 10 punto, ortalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, kurum, üniversite, Fakülte/Yüksekokul adı, e-posta ve ORCID numarası dipnot şeklinde ilk sayfanın altında * sembolü ile yer almalıdır.

Her bildirinin başında Türkçe ve İngilizce geniş özet özet bulunmalıdır. "Özet" ve "Abstract" başlıkları 10 punto sola dayalı ve kalın, özet metni 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar sözcükler (10 punto) küçük harflerle yazılmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Yazılar, GİRİŞ bölümü ile başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. GİRİŞ bölümünü sırasıyla YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKLAR bölümleri izlemelidir. Ana başlıklar 11 punto, kalın ve ortalı olarak yazılmalı ve her ana başlık kaynaklar dahil 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar 11 punto, kalın, sola dayalı ve ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar da, 11 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

Yazılardaki resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli;  şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine, şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde ve ortalanarak kalın karakterler ile yazılmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir. Sayfaların altına (sağa yaslı olarak) sayfa numarası eklenmelidir.

Referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA'nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Metin içi atıflar ve kaynakça APA  standartlarına uygun olarak verilmelidir.