Meslek Yüksekokulu

Bilgi

Kurumsal Olgusal

1 Tekstil Teknolojisi alanıyla ilgili kavramlar, el becerisi ve uygulamalar hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

1.1 Tekstil Teknolojisi alanıyla ilgili kavramlar, el becerisi ve uygulamalar hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel Uygulamalı

2 Tekstil Teknolojisi alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin kullanır.

2.1 Tekstil Teknolojisi alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin kullanır.

3 İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli önlemleri alma becerisi kazanır.

3.1 İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli önlemleri alma becerisi kazanır.

4 Tekstil Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

4.1 Tekstil Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

5 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlar içinde etkin olarak çalışır.

5.1 Bireysel çalışmalar yürütür, akademik ve sosyal sorumluluğunun farkında olur.

5.2 Takım çalışması yürütür.

5.3 Çok disiplinli gruplarda yer alır. İşyeri deneyimi kazanır.

6 Ölçütlere göre performans değerlendirme konusunda bilgilidir.

6.1 İşletme fonksiyonları, performans, kalite yönetimi ve standartlar gibi konularda bilgi sahibidir.

Öğrenme Yetkinliği

7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

7.1 Kazandığı bilgi-becerinin ileride yeterli olmayacağını kavrar.

7.2 Mesleki alanda bilgi ve teknolojisi gelişimini takip eder

7.3 Araştırma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

8 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.

8.1 Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kullanır.

8.2 Ödev / rapor hazırlar.

8.3 Sözlü sunum yapar.

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

9.1 Yönlendirilmiş çalışma hazırlar.

9.2 Staj çalışmasında alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyip, meslektaşları ile iletişim kurar.

10.1 Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde İngilizce kullanır.

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

11.1 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

12 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.

12.1 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.

13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

13.1 Temel hukuki konularda bilgi sahibidir.

13.2 Kendi ve beraberinde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı için alınması gereken tedbirleri açıklar.

13.3 Kalite ve iyileştirme süreçlerini açıklar.

13.4 Çevre konusunda bilinçlenir.

13.5 Kültürel ve tarihi değerler konusunda bilgilidir.