Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet mesleğini, çalışma alanlarını ve Sosyal Hizmet kavramı ve içeriğini öğrenir.

Sosyal Hizmet kuruluşlarının yapısını, içeriğini, faaliyet ve uygulamalarını literatürle derinleştirerek öğrenir. Alanla ilgili terminolojiye ve literatür bilgisine hakim olur.

Korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere hizmet götürme felsefesi olan Sosyal Hizmet’in teorik ve pratik görünümlerini bilir.

Sosyal sorunlara ilişkin temel kavramları, kuramsal yaklaşımları ve Dünya’da ve Türkiye’deki çeşitli sosyal sorunları öğrenir ve çözüm ile ilgili önerileri geliştirir.

Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar.

Sosyal Güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik sistemleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olur.

Sosyal Hizmet alanında yer alan uygulamaların niteliği ve etik prensiplerini; Tıbbi Sosyal Hizmet ve Adli Sosyal Hizmet alanlarındaki uygulamaları; Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet alanlarıyla STK ve Yerel Yönetimler aracılığıyla sürdürülen sosyal hizmet uygulamalarını bilir.

Temel bakım hizmetlerinin temel kavramları, tarihsel süreçleri, dünyada ve Türkiye’de temel bakımın gelişim süreçleri, uygulama alanları, ilgili kuruluşlar, bakıma muhtaç olan dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen sosyal politikalar, meşguliyet tedavisi, vaka yönetiminin yanı sıra temel bakım hizmetlerinin etik ve hukuksal boyutlarını bilir ve tanımlar.

Hastalık belirtilerini gözleme, ilk önlemler, hijyen, bağışıklama ve aşılama, erken tanı ve tedavi, ilaç kullanım ilkeleri, uzun süre yatan hastalarda bakım ve rehabilitasyon, temel sağlık hizmetlerini bilir. Hasta bakımı işlemleri, yaşlı bakım işlemleri, sağlık, vücut mekaniği, günlük bakım planlaması, ölüm anında eşlik etmek, sağlık personelinin önerisi doğrultusunda hasta ilaçlarının takibi, banyo ile ilgili bilgilere sahip olur.

Özel gereksinimli bireyleri tanımlayan terim ve kavramları, özel gereksinimli olma nedenlerini, özel eğitimde bakım hizmetleri, ülkemizde bakım hizmetleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmetleri bilir.

Sosyal hizmet alanında sahip olduğu önlisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.

Sosyal Hizmetler programında aldığı yetkinlik tamamlayıcı derslerin kapsadığı bilim dallarına ait (Sosyoloji, Psikoloji, İletişim, Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Kalite Yönetim ve Standartları, İngilizce) konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.

Sosyal Hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Sosyal Hizmet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri bilir ve benimser.